Klauzula informacyjna
Zarządu Drogowego
 dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -,,RODO”), informujemy Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewniamy, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

 

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, informujemy Panią/Pana, że:


• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.


• Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Raulin. Kontakt: poprzez sekretariat pod numerem +48 587743280 lub bezpośrednio +48 884698888 w godzinach pracy Zarządu, adres email: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.


• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem, wynikającym z charakteru sprawy i wynikać będą z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jak również do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez Administratora, w następujących przypadkach:
a) nawiązania i podtrzymania relacji służebnych między użytkownikami dróg powiatowych oraz innych zadań, wynikających ze Statutu Zarządu;
b) zamawiania usług i realizacji umów między Zarządem a kontrahentem;
c) sporządzania, przechowywania i prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, wynikających z obowiązku prawnego;
d) prowadzenia rejestru korespondencji zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem związanym z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
e) obsługi należności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
f) wysyłania informacji za Pani/Pana zgodą.


• W opisanych powyżej celach możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, nr dokumentu tożsamości, w szczególnych przypadkach inne np.: nr działki, dane geodezyjne itp.


• Pani/Pana osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


• W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Zarząd w świadczeniu usług, w tym przede wszystkim dostawcom usług bankowych, ubezpieczeniowych, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym organom państwa polskiego na ich żądanie.


• Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.


• Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.


• Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora;
b) żądania sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.


• Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.


• Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy lub procedować sprawy Pani/Pana dotyczącej, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z świadczonych przez nas usług.

 

Dziękujemy i pozdrawiamy!